Traders in digital real estate !

(scroll down for the English translation)

Privacybeleid

Dutch Domain Traders, gevestigd aan Elise Dammershof 28 1403 SE Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Domain Traders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchdomaintraders.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Domain Traders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Dutch Domain Traders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
 verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Domain Traders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Domain Traders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle categorieën persoonsgegevens: 1 jaar na aanvang registratie.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Domain Traders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Domain Traders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Domain Traders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dutchdomaintraders.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dutch Domain Traders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Domain Traders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dutchdomaintraders.com

Contactgegevens:

Elise Dammershof 28,
1403 SE Bussum
06-46340449
info@dutchdomaintraders.com
http://www.dutchdomaintraders.com Privacy Policy

Dutch Domain Traders, located at Elise Dammershof 28, 1403 SE Bussum, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Personal data we process

Dutch Domain Traders processes your personal data because you use our services and/or because you provide these to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

- First and last name
- Address details
- Phone number
- Email address
- Bank account number

Special and/or sensitive personal data we process

Our website and/or service does not intend to collect data about visitors of our website under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian  However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefor advise parents to be involved in their children’s online activities in order to prevent information about children, being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us at info@dutchdomaintraders.com and we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Dutch Domain Traders processes your personal data for the following purposes:

- Handling your payment
- Being able to call or email you if this is necessary to be able to perform our services
- Dutch Domain Traders also processes personal data if we are legally obliged to do so as  required, such as data that we need for our tax return 

Automated decision making

Dutch Domain Traders does not make decisions on the basis of automated processing about matters that can have (significant) consequences for people.

How long we keep personal data

Dutch Domain Traders does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for all categories of personal data. 1 year after the start of registration. 

Sharing of personal data with third parties

Dutch Domain Traders only provides to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Dutch Domain Traders does not use cookies or similar technologies.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Dutch Domain Traders and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data, that we hold about you in a computer file, to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@dutchdomaintraders.com. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of proof of your identity together with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Dutch Domain Traders would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this through the following link: https://autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individual data/tip-ons

How we protect personal data

Dutch Domain Traders takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us via info@dutchdomaintraders.com

Contact details:

Elise Dammershof 28
1403 SE Bussum
The Netherlands
(++31) 646340449
info@dutchdomaintraders.com
 
http://www.dutchdomaintraders.com